top of page

Tüzük

AVRASYA TÜRK DERNEKLERİ FEDERASYONU

MADDE1 

Derneğin Adı: Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu
Derneğin Merkezi: İstanbul'dadır..
Kısa adı:


FEDERASYONUN AMACI


MADDE. 2: Avrasya da ve Türkistan da yaşayan Türkler arasın da Sosyal Kültürel, Ekonomik
alanlarda birlik ve beraberliği sağlamak, Türk boyları arasındaki ayrımcılığı gidererek birlik
ve beraberliği tesis etmek, Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye ye Göçe edenlerin kanuni
yollardan Üye dernekler aracılığı ile sosyal haklarını aramak, daha iyi koşullar içersinde
yaşamaları için Üye dernekler ile birlikte maddi ve manevi yardımda bulunmak, Çin de ve
diğer ülkelerde Türk topluluğunun var oluşunu Dünya kamuoyuna duyurmak. Türk
topluluğunun yaşam ve sosyal hakları,Eğitim hakları için çalışmalarda bulunmak, Türkistan
coğrafyası içerisinde yer alan Doğu Türkistan konusunu uluslar arası platform ve mahfillere
taşımak, buralarda destek aramak, Mülteci ve Göçmen durumuna düşen Türk Ailelerin en iyi
şekilde barınma ve konaklamaları için konutlar yapılması için çalışmalarda bulunmak, Her
türlü yardımda bulunmak, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar
yapmak ve bu konuda çalışan kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, sorunların daha iyi
anlaşılabilmesi için Kitle iletişim araçlarını kullanarak kamuoyunu aydınlatmak ve desteğini
sağlamak, Avrasya Türkleri ve boylarının Kültürünü yaymak, Sosyal yaşam seviyesini
yükseltmek, Sosyal yapısını geliştirmek, tarihi araştırmalar yapmak, yaptırmak, Anketler
düzenlemek, geniş kitleleri ve kamuoyunu aydınlatmak gayesiyle iletişim araçlarından
yararlanmak ve desteğini sağlamak, Ortadoğu, Orta Asya ve Balkan ülkelerinde yaşayan
diğer Türk toplulukları ile Kültürel, Sosyal, Ekonomi işbirliğini sağlamak. Türk toplumunun,
diğer milletlerle aynı eşit hakka kavuşması için İnsan haklan kuruluşları ve Avrupa Birliği ve
Birleşmiş Milletler nezdinde gerekli girişimlerde bulunmak, Yasal mevzuat çerçevesinde Din,
Dil, Irk, Renk, Siyasi görüş, inanç ve mezhep farkı gözetmeksizin Avrasya bölgesin de ve
dünyanın her yerinde yaşayan Türklerden doğal afetlerde zarara uğrayanlara, Savaş
Mağdurlarına her türlü yardımda bulunmak, bu amaca yönelik kurumlarla işbirliği yapmak,
yurt içinde yardım kampanyaları düzenlemek. Türkistan da yaşayan Türklerin düzensiz göç
yapmalarının önüne geçilmesi için Hükümetler nezdinde çalışmalar yapmak, Düzensiz göç
ederek Türkiye gelen Türkistanlı soydaşlara Üye dernekler ile birlikte her türlü yardımda
bulunmak, Avrasya Türki cumhuriyetlerine Ticaret yapacak olan iş adamlarına Danışmanlık
hizmeti sunmak, Yüksek öğretimde eğitim gören öğrenciler için yurtlar yaptırmak ve
kiralamak, muhtaç olan Türkistanlı Türk öğrencilere yurt içinde ve yurt dışında imkânlar
nispetinde Her kademede eğitim gören öğrencilere Burs vermek, Yurt içinde ve yurt dışında
yaşayan Hasta, Kimsesiz, Savaş Mağduru, düşkün, yardıma muhtaç ve Mazlum Türkmenler,
Türkistanlılar için Huzur evi yaptırmak, kiralamak, Yurt içinde öğretime destelemek için
Okullar yaptırmak, Çocuk yuvaları ve kreşler açmak, kültürel tesisler açmak, İlgili
Konsolosluklarla ve Büyükelçilikleri ile ilişkiler kurmak ve Türkiye ye göç eden veya ikamet
teskeresi(oturum belgesi) alarak yaşayan Türk Soydaşların entegrasyonun da gerekli hukuki
ve kültürel yardımlarda bulunmak, göç idareleri ile ortak çalışmalar yapmak ve sorunların
çözümünde ilgili Bakanlıklar, Kamu kurum kuruluşları ile iş birliği ve Sivil Toplum örgütleri
ile iş birliği yapmak amacıyla kurulmuştur.


MADDE. 03:

BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN FEDERASYONCA SÜRDÜRÜLECEK
ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

1- Dünyaya Türklerinin Kültürünü yaymak, Mazlum ve mağdur durumda olan türlerin hak
ve menfaatlerini korumak, yerleşik olanların Sosyal yaşam seviyesini yükseltmek, Sosyal ve
Aile yapısını geliştirmek, tarihi araştırmalar yapmak, yaptırmak, Anketler düzenlemek, geniş
kitleleri ve kamuoyunu aydınlatmak gayesiyle iletişim araçlarından yararlanmak ve desteğini
sağlamak,
2- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, Avrasya’ dan
ve Türkistan’dan Göçe zorlanan ve göç etmek zorunda kalan soydaşlarımızın sorunlarını
Uluslar arası kuruluşlar nezdinde göç sorunları ile ilgili olarak Kurs, seminer, konferans ve
panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, uzman kişi ve kuruluşlardan yardım alarak
düzensiz göçün ülkelere ve insanlara zararları konularında kamuoyunu aydınlatmak,
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları
temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları
doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, Türkiye’ye göç eden
soydaşlara Türkiye de konuşulan lehçede dil eğitimi verilmesi için projeler geliştirmek,
Türkiye ye entegre olmalarını sağlamak, Türkiye de Yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre
Vakıf Üniversitelerine Tıp, Hukuk, Mühendislik dallarında eğitim görmeleri için öğrenci
gelmesi için aracılık etmek ve danışmanlık hizmeti sunmak,
4- Türkiye göç eden veya ikamet teskeresi alarak yaşayan Soydaşların entegrasyon’unda
gerekli hukuki ve kültürel yardımlarda Üye dernekler aracılığı ile hizmette bulunmak, Göç
idareleri ile ortak çalışmalar yapmak İkamet teskereleri almalarına Üye dernekler aracılığı
ile yardımcı olmak danışmanlık hizmeti sunmak,
5-Tüzük Amacının gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü
teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, amaçlarının
gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla Kooperatifler, iktisadi,
ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve üye derneklerin hizmetine sunmak,
6-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel
tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
7-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli
toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya
üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
8-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak,
kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
9-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf
kurmak, konfederasyon kurmak veya kurulu bir konfederasyona katılmak, gerekli izin
alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
10-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki konfederasyon veya kuruluşlara üye
olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
11-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu
kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
12 Yetkili mercilerden izin almak kaydı ile her türlü süreli ve süresiz yayıncılık yapar; Gazete,
dergi, kitap, CD, broşür, bülten, ilan, bildiri vs. gibi tanıtım araçları çıkarır yapar. İnternet
yayıncılığı, slâyt, mültivizyon gösterileri yapar, yaptırır ve organize eder.
13) Kültür evleri, Spor tesisleri ve tesisler açmak ve Açılmış olanlara ortak olmak.
14) Her türlü sportif faaliyetleri desteklemek, sportif etkinlikler ve sosyal ve kültürel
aktiviteler organize eder, yapar yaptırır, iş birliği yapar,
15) Üyelerinin yararlanabileceği, sosyal tesisler, çay bahçeleri, mesire yerleri, kurar ve
işletir.
16) Federasyon rozeti, yıllık ajanda, kültürel takvim bastırır, her türlü reklâm, tanıtım ve
eşantiyon hazırlar. Üyelerce üretilen ürünlerin tanımını yapar,

17) Türkiye de faaliyet gösteren Türkistan ve (Avrasya) dernekleri arasında; dayanışmayı,
birlik ve beraberliği sağlamak,
18) Genel Kurulca kabul edilecek yönerge doğrultusunda ortak Proje ve iş birliği yapılan
kurumlarla yardımda bulunabilir.
19) Federasyon üyelerinin ortak sorunlarına çözüm önerileri geliştirir, sorunlarının
duyurulması yolunda çalışmalar yapar, bu konularda ilgili Resmi Kurum ve Kuruluşlarla
ilişkiler kurar. Ayrıca, gerektiğinde hukuki danışmanlık hizmeti verir.
20)Sosyal Sorumluluk kapsamında Sosyal yardımlaşma ve dayanışma plan ve projeleri
hazırlar.
21) Amacı doğrultusunda her türlü yol ve araçlarla tanıtım ve bilgilendirme yapabilir.
22) Ticari işletme kurar, işletir, kiralar veya kiraya verebilir. Çeşitli ticari kuruluşlarla
sözleşmeler yaparak, üye Deneklerin mensuplarına daha ucuz alış-veriş yapmalarına imkân
sağlar,
23) Yardım toplama mevzuatı hükümleriyle, bu tüzüğe uygun olarak yurt içi ve yurt dışından
bulunan gerçek ve tüzel kişilerden yardım, bağış, intifa ve sükûna hakkı, şartlı ve şartsız
vasiyetleri kabul eder.
24-Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere; Gençlik kolları, Kadın Kolları, danışma
kurulları ve komisyonlar kurar, uzman kişilerden oluşan akademik çalışmalar yapar.
Federasyonun Faaliyet Alanı
Federasyon, Sosyal ve kültürel alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.
FEDERASYON ÜYELİĞİ, ÇIKMA VE ÇIKARILMA, ÜYELİK VE KATILIM ÖDENTİSİ
a) Üyelik: Federasyonun amacını benimseyen ve yürürlükteki Dernekler Yasasının aradığı
koşulları şahsında taşıyan dernekler, üyelik müracaatını yazılı olarak yapar. Yönetim Kurulu
kendisine yapılan üyelik başvurusunu bir ay içinde sonuçlandırır.
a.1) Üye dernekler Federasyon tüzüğünün amaç maddelerini içeren hükümlerine uymak ve bu
maddelere aykırı tutum içerisinde bulunmamak zorundadır.
a.2) Üye dernekler Federasyon Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamakla görevlidir.
Üye dernekler yıllık faaliyet takvimlerini her yıl en geç Ocak ayı sonuna kadar Federasyona
bildireceklerdir.
a.3) Federasyona üye dernekler Federasyon Genel Kurulunda derneklerini temsilen görev
yapacak delegelerini seçmek ve en geç iki hafta içinde Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı
olarak bildirmek zorundadır.
a.4) Federasyona İlçe derneği 15 delege ile Köy ve mahalle dernekleri 3’er delege ile temsil
edilirler.
b) Üyelikten Çıkma: Hiçbir üye federasyona üyelikte kalmaya zorlanamaz, her üye dernek
Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydı ile üyelikten ayrılabilir.
c) Üyelikten Çıkarılma: Federasyonun amacına aykırı davranışta bulunanlar, toplantılara
mazeretsiz ve kesintisiz gelmeyenler, Federasyona vermesi gereken aidatlarını
vermeyenler, yetkili organlarca alınan kararlara uymayanlar ve verilen görevleri yapmayan
dernekler üyelikten çıkarılır. Karara karşı üye derneğin Genel Kurula başvuru hakkı vardır.
Genel Kurulun kararı kesindir. Üyelikten çıkan veya çıkartılan dernekler Federasyon malları
üzerinde herhangi bir hak iddia edemez.
d) Üyelik ve Katılım Ödentisi: Her üye dernek yıllık 200,00(İkiyüz) TL üyelik ödentisi
ödeyecektir. Üye ödentisini arttırmaya ve eksiltmeye Genel Kurul karar Yetkilidir.. Bir defaya
mahsus olmak üzere her üye federasyon katılım ödentisi olarak 250,00(İkiyüzelli) TL üyelik
başvurusunda bulunduğu takdirde ödeyecektir. Katılım ödentisini bilahare değişen şartlar ve

federasyonun faaliyetleri göz önünde bulundurularak her yıl %20’yi geçmemek üzere
arttırmaya ve eksiltmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
e) Üyelikte ayrılma: Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu üyesi olan delegelerin üyelikten
(Federasyon kararı ya da kendi isteğiyle) ayrılmaları halinde görevlerine yedek üyelerden
sırası gelen delegeler devam eder. Ancak yedek üyelerin yetersiz kalması ya da görevi kabul
etmemeleri halinde genel kurul yapılana kadar mevcut haliyle devam eder. Yönetim,
Denetleme Kurulu üyelerinin (yedekler dahil) yarısından bir fazlası istifa ederse Olağanüstü
Genel Kurul yapılması gerekmektedir.
MADDE. 07: FEDERASYONUN ORGANLARI
Federasyonun organları şunlardır;
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d)Disiplin Kurulu
A- ŞEKLİ:
Genel Kurul, federasyonun en yetkili organıdır. 3 yılda bir KASIM ayında toplanır.
a-) OLUŞUM ŞEKLİ
Üye derneklerin Genel Kurulu tarafından seçilen 10 ar delegenin katılımı ile
oluşur.Ayrıca Üye Dernekler 5’şer tane yedek delegelerini genel kurullarında seçerler. Üye
dernek federasyonda kendisini temsil eden delegelerin delegeliğinin düşmesine ve yerine
yenisinin seçilmesine karar verme hakkına sahip olup, üye derneğin delegeliğinin düştüğünü
yazılı olarak federasyona iki hafta içinde bildirdiği takdirde bildirilen delegenin
federasyondaki delegeliği derhal sona erecektir.
b-) OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:
Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde ya da delegelerin
1/5 inin yazılı isteği üzere Genel Kurul olağanüstü toplanır. Denetleme Kurulu veya
delegelerin 1/5 inin yazılı isteğine rağmen Genel Kurul, Yönetim Kurulunca 30 gün içerisinde
toplantıya çağrılmazsa Dernekler Yasasının ilgili hükümleri uygulanır.
B- TOPLANTI YERİ:
Genel Kurul, Federasyon merkezinin bulunduğu toplantı yapmaya müsait bir yerde ya da
Federasyonumuza üye derneklerin bulunduğu bir İl veya İlçede yapılır.
C-ÇAĞRI YÖNTEMİ:
Yönetim Kurulu, Federasyon tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan
delegelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan delegeler en az on beş
gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya imza karşılığı yazılı
ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk

sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde
yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış
günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle
geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı çağrı
usulüne uygun olarak delegelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden
itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Delegeler ikinci toplantıya, birinci
fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Yapılmasına karar verilen Genel Kurul
toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
D- TOPLANTIYA YETER SAYISI:
Genel Kurul, toplam delege sayısının yarıdan fazlasının katılımı ile toplanır. Birinci
toplantıda yeterli çoğunluk bulunmadığı takdirde ikinci toplantı, katılan delegeler tarafından
yapılır. Ancak bu toplantıya katılan delege sayısı Yönetim, Denetim Kurulu asıl üye sayısının
iki katından az ise, Genel Kurul toplantısı yapılamaz.
E- TOPLANTI YAPILIŞ YÖNTEMİ:
Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır
bulundurulur. Toplantı yerine girecek delegelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri
ile birlikte Federasyon tarafından verilen Kimlik Kartları Yönetim Kurulu üyeleri veya
Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Delegeler,
Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine
girerler. Kimlik belgesi göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula
katılma hakkı bulunmayan delegeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ayrı ve uygun bir
bölümde Genel Kurul’un salimen yapılmasını engellememek ve delegeler ile karışmamak
kaydı ile Genel Kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayıda sağlanmışsa durum bir
tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim
Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de
Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir
Başkan ve yeteri kadar Başkan vekiliyle Yazman seçilerek Divan Heyeti oluşturulur.
Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan delegelerin Divan
Heyetine kimliklerini göstermeleri ve Hazirun Listesi’ndeki isimlerinin karşılarını
imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliliğinin sağlanması Divan Başkanı’na aittir. Genel Kurul
gündemdeki konuları görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurul’da her
delegenin bir oy hakkı vardır; delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda
görüşülen konular ve alınan karalar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile Yazmanlar
tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu
Başkanı’na teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgeleri korunmasından ve yeni seçilen
Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde yazılı olarak teslim etmekten sorumludur. Mahkemece
kayyum atanması veya Medeni Kanunun 75. maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirme
yapılması halinde, bu maddede Yönetim Kurulu’na verilen görevler bu kişiler tarafından
yerine getirilir.
F- TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR :
Federasyon Genel Kurulunda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak
henüz Genel Kurul gündemine geçilmeden önce toplantıda hazır bulunan delegelerin en az

1/10 u tarafından yazılı olarak başvurularak görüşülmesi istenen konuların gündeme
alınması ve görüşülmesi zorunludur.
G-GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ:
Aşağıda belirtilen işler Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır.
a) Federasyon organlarını seçmek. (Yönetim, Denetim, Onur Kurulu,)
b) Federasyon tüzüğünü değiştirmek.
c) Federasyon Genel Kurulunca seçilen organların çalışma raporlarını incelemek,
Değerlendirmek, raporlar hakkında karar vermek.
d) Bütçeyi ve kadro çizelgelerini görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek.
e) Federasyon malvarlığında bulunan taşınmaz malları ile değeri 50.000 TL.’yi geçen
Malvarlığını satmak, üzerinde aynı haklar tesis etmek konularında Yönetim Kurulu’na
yetki
vermek. Burada belirtilen istisnalar dışında federasyon adına menkul mallar almaya,
satmaya, kiralamaya, ayni haklar tesis etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
f) Federasyona gerekli yasal koşulları yerine getirilmek suretiyle uluslararası kuruluşlarla
işbirliği yapılmasında yarar görülen durumlarda yasa gereği yetkili makamlardan
gerekli
izin alınması suretiyle yurt dışındaki aynı amaçlı kurum ve kuruluşlarla faaliyette
bulunması veya yurt dışında bulunan kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına
Karar vermek.
g) Federasyondan çıkarılan üye derneklerin ve yöneticilerin itirazlarını incelemek ve karara
bağlamak.
h) Dernekler Yasasında yazılı genel hükümlerle tüzüğünde belirtilen diğer görevleri yapmak.
j) Federasyonun feshine, fesih halinde malların tasfiyesinin ne şekilde ve nereye
yapılacağına
karar vermek, Yönetmenlik hükümlerine göreTasfiye Kurulu görevlendirmek.
k) Federasyonun konfederasyonlara katılması konusunda gerektiğinde yönetim kuruluna
yetki
vermek.

H) GENEL KURULDA KARAR ALMA VE OY VERME YÖNTEMİ:
Federasyon organlarının seçimi gizli oy açık sayım ve döküm ile yapılır. Tüzük
değişikliği ve fesih dışındaki kararlar katılan delegelerin salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik
halinde yeni oylama yapılır. Tüzük değişikliği ve feshi toplantıya katılan delegenin 2/3 sinin
kararıyla alınır.
MADDE. 08: YÖNETİM KURULU
A- KURULUŞ:
Yönetim Kurulu, Federasyon’un karar ve yürütme organıdır. Federasyon Genel
Kurulun’ da Federasyon Başkanı Genel Başkan sıfatı ile doğrudan seçer ve Federasyon
Yönetim Kurulu Genel Başkan dışında seçilen (10) asıl ve (5) yedek üyeden oluşur. Görev
süresi (3) yıldır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Federasyon Genel Başkan'ı, Yeterince

(Genel Başkanın talebi Üzerine) Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Genel Sayman ve
Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapacak olanları gizli oyla seçer.
B- YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ:
a) Federasyonun amacının gerektirdiği çalışmaları yapmak, Federasyon çalışma programını,
Tüzük hükümlerini ve Genel Kurul kararlarını uygulamak.
b) Federasyonun bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtları yürütmek.
c) Federasyon Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
d) Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak.
e) Federasyona başvuran derneklerin, üyeliğine veya reddine karar vermek.
f) Federasyonun çalışmalarına ilişkin Genel Kurulda alınan kararları yürütmek.
g) Gerekli bulduğu konularda ve alanda komisyonlar, kurullar, komiteler, kurmak ve
kaldırmak, federasyon işlerini yürütmek üzere üye derneklere veya derneklerin
üyelerinden bir
veya birkaçına yetki vermek.
h) Federasyon iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon kurul ve komitelerin işleyişine
ilişkin iç yönetmenlikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak.
ı) Federasyonu temsilen üye derneklerin Genel Kurul toplantılarına katılmak.
j) Yasalardan, Federasyon Tüzüğünden ve Genel Kurul kararlarından doğan her türlü
Çalışmaları yapmak.
k) Aynı amaçla örtüşen kurulmuş veya kurulacak Konfederasyonlara üye olmaya karar
vermek.

C- YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI :
Yönetim Kurulu Başkanın çağrısı üzerine gündemdeki konuları görüşmek üzere
toplanır. Görüşme gündemini Genel Sekreter hazırlar. En az beş üyenin görüşülmesini
istediği hususlar da gündeme alınır. Genel Başkan, Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplantıya
çağırabilir. Yönetim Kurulu toplantıları yarıdan bir fazla üyenin katılımı ile yapılır. Kararlar
salt çoğunlukla alınır. Yönetim Kurulunda oyların eşitliği halinde Genel başkanın bulunduğu
tarafın görüşü doğrultusunda karar verilmiş sayılacaktır. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliği
derhal sıralamaya göre yedek üye ile tamamlanır. Özürsüz olarak üst üste üç olağan ve
olağan üstü yönetim kurlu toplantısına katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer,
Yönetim Kurulu üyeliği düşen üye dışında toplanarak üyeliğin düştüğünü karar altına alır.
MADDE. 09: GENEL BAŞKAN
Genel Başkan; bir bütün olarak Federasyonu her konuda temsil eder. Genel Başkan
ayrıca federasyonun her türlü iş ve işlemlerinden birinci derecede Yönetim Kurulu üyeleri ile
birlikte sorumludur. Yönetim Kurulu’na başkanlık eder, gerektiğinde federasyonun amaçları
doğrultusunda her türlü beyan, demeç, açıklama, basın toplantısı yapmaya yetkilidir. Yönetim
Kurulunda görev yapacak olan Başkan Yardımcı sayısını şartlara göre kaç Başkan
Yardımcısı sayısı olacağı konusunda sayı belirlemeye yetkilidir.
MADDE .10: GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

Genel Başkan Yardımcıları, Genel Başkanın olmadığı yerlerde ve Genel Başkanın
yetkilendirdiği yerlerde Genel Başkan’ın yerine görev yapar ve Genel Başkanın yetkilerini
aynen kullanabilir. Normal zamanlarda Genel Başkan’a yardımcı olur ve federasyon işlerinin
takip edilmesini ve diğer birimlerle ilişkileri sağlar.
Tüm bölgelerde bulunan Federasyona bağlı derneklerin sorunlarını ve çözüm
yollarını araştırır. Bölge temsilcisi olarak federasyonumuza yeni dernekler kazandırma
çalışmalarını yürütür. Hizmet Komiteleri kurarak yönetim kuruluna kaynak olabilecek
incelemeleri yapar, bunları rapor halinde federasyon yönetimine sunar.
MADDE. 11: GENEL SEKRETER
Genel Sekreter, federasyonun bütün işlerinin yürütülmesi, federasyonun
örgütlenmesini ve demokratik kitle örgütleri ile ilişkilerini ve eşgüdümü sağlar. Genel Başkan
Yardımcılarının bulunmadığı zamanlarda Genel Sekreter, Genel Başkan Yardımcılarının
görevini yapar ve yetkilerini kullanır.
MADDE .12: GENEL SAYMAN
Genel Sayman, Federasyonun mali işlemlerini yürütür ve hesapların tutulmasını
sağlar. Mali konularda proje hazırlar, hesapların düzgün ve zamanında tutulmasını sağlar.
MADDE. 13: DENETLEME KURULU
Denetleme Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu
taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması
mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için
sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,
defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,
dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler
ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula
sunar.
Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
DİSİPLİN KURULU,3 asil ve 3 yedek üyeden olmak üzere Genel kurulca seçilir. Bu
kurul disiplin görevini, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere ve yönetim kurulunun
kendisine vereceği görevi yapar. Disiplin kuruluna sevk edilen dernek veya delege hakkında
disiplin kurulu en geç bir ay içinde ilgilinin savunmasını alır. Süresinde savunma yapmayan
kişi savunma hakkından vazgeçmiş sayılır. Savunması alınan kişi hakkında disiplin kurulu on

beş gün içinde konu hakkında görüşünü oluşturur ve bu görüşünü yazılı olarak yönetim
kuruluna bildirir ve cezai işlemlerin uygulamasını yönetim kurulu karar verir.
MADDE .14: İÇ DENETİM
Federasyon’da iç denetim esastır. Diğer organlarca veya dışarıdan denetim
yapılması, denetleme kurulunun denetleme yapma yetki ve yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetleme kurulunun istemesi halinde her türlü bilgi, belge ve kayıtlar federasyon yetkilileri
tarafından incelemeye sunulur. Ancak hiçbir belge ve kayıt federasyon dışına çıkarılamaz.
Denetleme sonuçlarını gösteren raporları Genel Kurula sunar. Genel Kurulu olağanüstü
toplantıya çağırır.
MADDE. 15: FEDERASYON TÜZÜĞÜNÜ DEĞİŞTİRME YÖNTEMİ
Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi, Genel Kurula aittir. Genel Kurul tüzük
değişikliği için katılma hakkı bulunan delegelerin en az 2/3’ünün katılımıyla toplanır.
Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda
çoğunluk aranmaz. Ancak her iki toplantıda da, katılan delegelerin 2/3 çoğunluğu ile tüzük
değişikliği kararı alınabilir.
MADDE. 16: TEMSİLCİLİKLER
Federasyon hiçbir yasal organ niteliğini taşımaksızın gerek gördüğü yerlerde
temsilcilik ya da irtibat büroları kurabilir. Temsilcilik ve irtibat bürolarının denetimi
federasyon Yönetim Kurulu’na ve Denetim Kuruluna aittir.
MADDE .17: KAYIT VE DEFTERLER
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır
ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve
çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere
işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere
kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta
yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve
düzenli olarak bu deftere işlenir.
5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri
alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere
işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları
veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere
işlenir.
Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter
tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi
Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan
Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

MADDE. 18: GELİRLER
Federasyonun gelirleri;
a) Üyelerin ödeyecekleri aidatlar ve katılım ödentileri.
b) Her türlü bağış ve yardımlar.
c) Federasyonca gazete, dergi ve bülten gibi yapılacak yayınlar, düzenlenecek piyango,
balo,
eğlence, temsil, sergi, gezi, açık artırma, spor yarışması, konferans, kurs, yarışma,
turnuva,
kermes, masa tenisi, bilardo, satranç gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler.
d) Federasyonun mal varlığından elde edilecek gelirler.
e) Federasyonun amacına uygun olarak işleteceği lokalden elde edilecek gelirler.
f) Kurulmuş ve kurulacak İktisadi ve ticari faaliyetlerden edilecek gelirler.
g) Genel bütçeden yapılacak hazine yardımları.
h) Gerçek ve tüzel kişilerle, ulusal ve uluslararası resmi, özel kuruluşlar tarafından
yapılacak
ayni ve nakdi, taşınır ve taşınmaz her türlü bağışlar ve bunların gelirleri ile yürürlükteki
Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Belediyelerce yapılacak
yardımlar.
ı) Özel İdare bütçelerinden alınacak olan yardımlar.
j) Yerli ve yabancı resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile yapılan ortak projelerden elde
edilen
gelir ve paylar.
k) Federasyon tarafından hazırlanan projeler sebebi ile yerli ve yabancı kurum ve
kuruluşlar,
gerçek ve tüzel kişilerden alınan fon ve destekler.
l) Yardım toplama hakkında yasa, yönetmelik ve tüzük hükümlerine uygun olarak toplanacak
bağış ve yardımlardan oluşur.
m) Dernekler Federasyonumuza üye olurken bir defaya mahsus olarak 250,00TL (İkiyüzelli
lira) öder.
MADDE. 19 BORÇLANMA USULLERİ

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç
duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal
ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma,
Federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Federasyonu ödeme
güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
MADDE 20: MAKBUZLAR VE HARCAMA BELGELERİ
Federasyonun gelirleri dip koçanlı ve sıra numaralı makbuz karşılığında alınır,
giderler belgelenir. Dip koçanlar ve sarf belgeleri yürürlükteki mevzuat hükümlerinin
öngördüğü sürece saklanır. Federasyon paraları Federasyon adına bir bankada açılacak
hesaba yatırılır. Federasyon kasasında ihtiyaçlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunca
belirlenecek miktar kadar para bulundurulur. Üye dernek ödentileri dernekler tarafından
Federasyon Genel Merkezi hesabına yatırılır veya makbuz karşılığı Genel Saymana verilir.
MADDE. 21: YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA VE ULUSLAR ARASI FAALİYET 2
Federasyon, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yurt dışındaki kişi, kurum ve
kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir, her türlü fonlardan, hibelerden ve projelerden
yararlanabilir. Federasyonun, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere
uluslararası faaliyette ve/veya uluslararası dernek, federasyon, konfederasyon ve kuruluşlar
ile işbirliğinde bulunabilir.
MADDE .22: YARDIM VE İŞBİRLİĞİ
Federasyon, tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı
dernek, federasyon ve konfederasyonlardan, siyasi partilerden, işçi ve işveren
sendikalarından ve mesleki vs. kuruluşlardan maddi yardım alabilir ve adı geçen kurumlara
maddi yardımda bulunabilir. Yürürlükteki mevzuata uygun olarak federasyon yurt içinde ve
yurtdışındaki kurum ve kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişiler ile ortak projelerde yer alabilir,
yürütür ve sonuçlandırabilir, yararlanabilir.
MADDE. 23: PLATFORMLAR
Federasyon, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda,
diğer dernek, vakıf, sendika, federasyon, konfederasyon, birlik, platformlar ve benzeri sivil
toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilirler.

MADDE. 24: FEDERASYON TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ
Genel kurulca her zaman fesih kararı verildiğinde, Federasyonun para, mal ve
haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu
işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin
kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.
Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde federasyon adında “Tasfiye Halinde Avrasya
Dernekleri Federasyonu’dur” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar
tamamlamakla görevli ve yetkilidir.
Bu kurul, önce Federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Federasyona ait
defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin
tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında
Federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek
alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.
Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları,
Federasyona üye derneklere eşit miktarda devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer
belirlenmemişse Federasyona üye dernekler arasında eşit olarak pay edilerek devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki
idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde
tamamlanır.
Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını
müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile federasyon
merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye
tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri
saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve
belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu
AVRASYA-TÜDEF
ÇALIŞMA PROGRAMI

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu; tüzükte yazılı ana amaçlar doğrultusunda,
çalışma alanı kapsamına giren bölgelerde yaşayan soydaşlarımızın dert ve
davalarıyla ilgili tüzükte yazılan amaçların gerçekleştirilmesi için çalışma alanına
giren sorunlar, bölgeler ve topluluklarla ilgili;
1. Bülten, Dergi, Kitap, CD, DVD, Kaset ve film gibi yazılı, görsel ve sesli
tanıtım araçlarını yayınlar, bu konuda yapılan çalışmalara destek olur.
2. Çalışma alanıyla ilgili konularda toplantılar yapar. Konferanslar, açık
oturumlar ve kongreler düzenler. Gerektiği zaman amaçlarını
gerçekleştirmek için her türlü yazılı, sesli ve görsel medya araçları
oluşturabilir ve kullanabilir.
3. İlgi alanını oluşturan bölgelerin tarihi, kültürel, folklorik ve sosyolojik
özelliklerinin tanıtımı ile ilgili toplantılar yapar; yayım faaliyetlerinde
bulunur; sergi, konser, kermes, defile gibi kültürel çalışmalar düzenler.

4. Federasyonu oluşturan dernek mensuplarının birbirlerini daha yakından
tanımaları ve kaynaşmaları için ortak geziler ve geceler düzenler.
Federasyon merkezinde lokal açar.
5. Federasyonun ilgi alanına giren konularda, bilimsel toplantılar düzenler,
yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen toplantılara katılır.
6. Federasyonun amaçlarına uygun konularda gerektiği zaman, yasal çerçeve
içinde açık hava toplantıları ve mitingler düzenler, benzer amaçlı
kuruluşlar tarafından yapılan organizasyonlara katılır.
7. Çalışma alanına gren konularda her çeşit bilimsel araştırmaların
yapılmasına çalışır veya yapılanlara destek sağlar. Bu konularla ilgili
“kitaplık”, “bilgi bankası” ve “kültür merkezleri” oluşturur ve mümkün
olduğu takdirde “araştırma enstitüsü” kurar, kurulmasına destek olur.
8. İlgi alanını oluşturan bölgelerden gelen öğrencilerin kalabileceği
“yurtlar”, kötü durumdaki göçmenler için “aşevleri”, “konut” ve her
çeşit “sağlık kurumları” kurar. Öğrencilerin eğitimlerine yardımcı olmak
üzere “kurslar” düzenler ve “okullar” açar. Bu amaçla kurulan
kurumlara, dernek ve vakıflara

bottom of page